Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Defterdarlığımız konusunu 178 sayılı “Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun hükmünde Kararname” oluşturur. Buna göre; Bakanlık taşra teşkilatı, defterdarlıklardan oluşur.

DEFTERDAR

Bulunduğu ilde Maliye Bakanlığının en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri olup, işlemlerin kanun hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması, atamaları İl’e ait merkez ve bağlı ilçeler maliye memurlarının sicillerinin tutturulması ile görevli ve sorumludur.

Tokat Defterdarlığı’nın görev alanını; Devlete ait taşınır ve taşınmaz malların yönetimi, Muhasebe birimlerince yapılan ödemelere ilişkin kayıtların tutulması, saymanlık hizmetlerinin yürütülmesi, genel bütçeye dahil kurumlara hukuki görüş bildirilmesi, Hazineye ait her türlü davalarla, genel bütçe içindeki dairelere ait hukuk ve ceza davalarının ve bütün icra işlemlerinin takip ve savunmasının yapılması gibi gider mevzuatına ilişkin konular ile çeşitli bütçe gelirlerinin tahsili ve Bakanlıkça verilen diğer görevler oluşturmaktadır.

DEFTERDARLIK BİRİMLERİ

Defterdarlık birimleri, Defterdarın yönetimi altında, Muhasebat, Muhakemat, Personel, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüklerinden oluşur.

Muhasebat Birimleri

1.Muhasebe Müdürlükleri

Muhasebe müdürlükleri, ildeki veya Bakanlığın görevlendirilmesi halinde il dışındaki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler. Ayrıca, görev alanları içindeki her tür saymanlığın Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplar, kontrol ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderirler; saymanlıklar arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere defterdar adına belirlenecek görüş ve önerileri hazırlarlar. Muhasebe müdürlüğünde bir müdürün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı ile şef ve diğer personel çalıştırılır. Muhasebe müdürleri, sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay’a hesap verirler. Ancak, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde müdür yardımcılarına saymanlık yetki ve sorumluluğu devredilebilir. Bu durumda da muhasebe müdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay’a vermeye devam ederler.

2.Saymanlık Müdürlükleri

Saymanlık müdürlükleri, bulundukları yerde Bölge Müdürlüğü ve Başmüdürlük şeklinde örgütlenmiş olan daireler ile askeri birimlerin ve diğer dairelerin saymanlık hizmetlerini ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirirler. Kadroları Maliye Bakanlığına ait olan döner sermaye saymanlıkları da bulundukları illerdeki defterdarlıklara bağlıdırlar. Saymanlık Müdürlüğünde, bir müdürün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı ile şef ve diğer personel çalıştırılır. Saymanlık müdürleri sayman sıfatı ile Sayıştay’a hesap verirler. Saymanlık yetkisi ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde müdür yardımcılarına devredilebilir. Bu durumda da saymanlık müdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesabını bir bütün olarak Sayıştay’a vermeğe devam ederler.

3.Mal Müdürlükleri

Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat,  ve Muhakemat servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği Malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir. Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar. Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay’a hesap verirler. Saymanlık yetki ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde saymanlık müdür yardımcılarına devredilebilir bu durumda da malmüdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay’a vermeye devam ederler.

Muhakemat Müdürlüğü

Muhakemat hizmetleri ve hukuk danışmanlığı kapsamında Maliye Bakanlığı’nın taraf olduğu adli ve idari davalarda, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda Maliye Bakanlığını temsil etmek, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip etmek, İhtiyaç duyulması ve Maliye Bakanlığından talep edilmesi halinde diğer idarelerin Muhakemat hizmetlerini de yürütmekle görevlidirler.

Personel Müdürlüğü

 1. a) İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak,
  b) İl kadrolarının; dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak,
  c) Aday memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak; il teşkilatının hizmet içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak,
  d) Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek,
  e) Bakanlıkça (Personel Genel Müdürlüğü) verilecek benzeri görevleri yapmak.

Gelir Müdürlüğü

 1. Bakanlık tarafından belirlenen Devlet gelirleri politikasını uygulamak,
  2. Mükelleflerin vergiye uyumunu sağlamak ve hizmetlerini yerine getirmek,
  3. Mükellef haklarının korunması ve mükellef ile idare ilişkilerinin karşılıklı güven unsuruna dayanması konusunda gerekli tedbirleri almak, bu konuda uluslararası gelişmelere paralellik sağlamak,
  4. Görev alanına giren konularda iç ve dış dinamikler ile teknolojideki gelişmeleri sürekli, planlı, koordineli ve öncü bir anlayışla izlemek, bu yöndeki gelişmeleri uygulamalarına yansıtmak,
  5. Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda basılı veya elektronik ortamda bilgilendirmek,
  6. Bakanlık tarafından belirlenecek Devlet gelirleri politikasına uygun mevzuat çalışmalarına yardımcı olmak,
  7. Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak,
  8. Vergilendirmeyle ilgili bilgileri toplamak ve bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek,
  9. Vergi kanunlarında veya diğer mali kanunlarda yer alan her türlü istisna, muaflık ve indirimlerin maliyetlerini ölçmek, ekonomik ve sosyal etkileri analiz etmek ve yıllık faaliyet raporunda yer vermek,
  10. Bakanlıkça belirlenen temel politikalar ve stratejiler doğrultusunda vergi inceleme ve denetimlerini gerçekleştirmek,
  11. Mahalli idare gelirlerinin Devlet gelir sistemi ile uyumlu bir şekilde uygulanmasını sağlayıcı tedbirleri almak,
  12. Devlet gelirlerini etkileyen her türlü kanun tasarı ve tekliflerini, vergi tekniği ve uygulamaları açısından inceleyerek görüş bildirmek,
  13. Gelir mevzuatının uygulanmasına ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, veri alışverişini gerçekleştirmek,
  14. Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle görev alanına giren konularda işbirliği yapmak,
  15. Silinmesi gereken vergiler ile tahsili zamanaşımına uğrayan hazine alacaklarının kanunlar gereğince silinmesiyle ilgili işlemleri yapmak,
  16. Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

Vergi Dairesi Müdürlüğü

1) Sicil-Yoklama Servisi; Vergi dairesinin görev alanında faaliyet gösteren ve sürekli yükümlülüğü gerektiren vergilerden dolayı mükellef ya da sorumlu durumunda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüğe giriş, çıkış ve değişikliklerle ilgili yoklama işlemlerini yapmak ve sicil kayıtlarını tutmak, Götürü usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerine vergi karnesi vermek,Gerekli görülen hallerde tebliğ işlemlerini yapmak, Bu servisle yapılması kararlaştırılan diğer işlemleri yapmak.

2) Sürekli Yükümlülükler Vergilendirme Servisi; Vergi, resim, harç ile çeşitli kanunlarda belirtilen diğer Devlet gelirlerinin tahsil edilebilir hale gelmesini sağlayan iş ve işlemleri yapmak, Mükelleflerin şahıs hesaplarını izlemek amacıyla hesap, kart ve defterlerini tutmak, saklamak ve her mükellef için bir hesap dosyası oluşturmak, Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarını takibe almak, Şahıs hesaplarının dökümünü yapmak, şahıs hesapları ile genel hesaplar arasında uyum sağlamak,Tarh, tahakkuk ve tahsil edilen vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülüklerde yapılan vergi hataları (tahakkuksuz veya tahakkuktan fazla tahsilatlar dahil), kanunlar ve yargı kararları gereğince yapılacak terkinleri ve fazla tahsilatların iadesi ile ilgili işlemleri düzeltme fişi kuralına göre yapmak, Tecil ile ilgili işlemleri yapmak, Sürekli yükümlülükler vergilendirme servisi ile ilgili kayıt ve defterleri tutmak, Amme alacağını güvence altına almak için borçlulardan teminat istemek ve ihtiyatı haciz uygulaması ile ilgili işlemleri yapmak, Ödeme emrinin tebliğini sağlamak, ödeme emri tebliğine rağmen borcunu ödemeyen veya mal bildiriminde bulunmayan borçlular için 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 60 ıncı maddesi gereğince hapsen tazyik talebinde bulunmak, Haciz varakalarına ilişkin işlemleri tamamlayarak icra servisine intikal ettirmek, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takipli alacakları vergi türleri itibariyle icmal defterine işlemek ve izlemek, Bu servisle yapılması kararlaştırılan diğer işlemleri yapmak.Yukarıda sayılan görevlerin masalar arası dağılımı “İşlem Yönergesi” ile düzenlenir.

3) Süreksiz Yükümlülükler Vergilendirme Servisi;Süreksiz yükümlülükler vergilendirme işlemlerine ilişkin olarak sürekli yükümlülükler vergilendirme servisinde sayılan işlemleri yapmak.

4) İhtilaflı İşler Servisi;Mükelleflerce vergi, resim, harç ve cezalar ile diğer alacaklara ilişkin işlemlere karşı açılan davalarla ilgili olarak dava dosyalarını oluşturmak, vergi dairesi savunmasını hazırlamak ve ilgili yargı mercilerine göndermek, Gerektiğinde vergi mahkemesi kararlarına karşı, süresinde bölge idare mahkemeleri nezdinde itirazen, Danıştay nezdinde temyizen dava açmak, tashihi karar talebinde bulunmak, Bu servisle yapılması kararlaştırılan diğer işlemleri yapmak.

5) Diğer İşlemler Servisi;Sürekli ve süreksiz yükümlülüklerle ilgili olarak diğer işlemlere ilişkin görevler “İşlem Yönergesi”nde belirlenir.