İç Kontrol Eylem Planı KOS 2.6. Gereğince Tokat Defterdarlığınca Belirlenen Hassas Görevler

 1- Kesenek bildiriminin süresi içerisinde SGK’na elektronik ortamda bildirilmemesi
 2- Açıktan atama işlem sürecinde kişinin eksik veya sahte belge vermesi sonucu şartları taşımadığı halde atamasının yapılması
 3- CİMER kanalıyla gelen taleplerin süresi içerisinde cevaplandırılmaması
 4- Yetkili sendika belirlenme sürecinde üye sayılarının sağlıklı bir şekilde tespit edilmemesi
 5- Disiplin işlemlerinin yapılmasına ilişkin işlem sürecinde perop’a girişlerin yapılması aşamasında disiplin cezasının perop sistemine ve disiplin soruşturma defterine işletmeyerek kişinin özlük haklarının devam etmesi (terfi, nakil, görevde yükselme)
 6- Menkul kıymetlerin kaybolması
 7- Ret ve iade işlemi yapılırken maddi hata olması
 8- Personel maaşlarından kesilen icra tutarlarının yanlış icra dairesine aktarılması veya farklı bir dosyaya girmesi
 9- Hukuki mütalaa verme sürecinde yetkili tarafından mütalaanın incelenmesi ve değerlendirilmesi aşamasında işlemin süresi içerisinde yapılmaması
10- Vazgeçme işlem sürecinde vazgeçme yazısının yetkili merci tarafından incelenmesi ve değerlendirmesi aşamasında vazgeçme onayının süresinde alınmaması
11- Bakanlığımız ve talep halinde diğer Genel ve Özel Bütçeli kamu idarelerinden talep edilen hukuki  uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin dava taleplerinde Hazine Avukatlarınca dava, cevap, itiraz, istinaf  veya temyiz dilekçelerinin zamanında hazırlanmaması, muakkibe zamanında verilmemesi  veya muakkibi adliyeye zamanında teslim etmemesi nedeniyle sürenin geçirilmesi ve davanın reddine/kabulüne karar verilmesi  nedeniyle Hazinenin veya talep eden idarenin hak kaybına uğraması